دانلود رایگان


مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان 12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی, به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله

دانلود رایگان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی
12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی، به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله
سازوکارهایی برای تعمیر DNA در تمامی ارگانیسم های زنده تکامل پیدا کرده اند تا مانع از ناپایداری DNA ژنومی و تجمع جهش های نامطلوب شوند. عوامل درونی و بیرونی بسیار وجود دارند که منجر به جفت شدن نابجای بازها، اتصالات عرضی DNA، تغییرات بازها، ایجاد جایگاه های آپوریک یا آپیریمیدینیک (که آبازیک هم نامیده می شوند)، شکست های تک رشته (SSBs)، شکست های دو رشته (DSBs) و درج ترکیبات اضافی حجیم می شوند (باکس 1). این آسیب ها از طریق اثر روی بیان ژن ها و به تأخیر انداختن ترمیم DNA، قدرت بقا را کاهش می دهند؛ به علاوه، درج بازهای نامطلوب نیز ممکن است مضر باشد. تعمیر DNA، به طور وسیعی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها، به ویژه، ارگانیسم های مدل مثل E.coli و S.cerevisiae مطالعه شده اند. به دلیل تنوع آسیب های DNA، مکانیسم های متعددی برای تعمیر DNA و بازیابی اطلاعات از دست رفته تکامل پیدا کرده است.
ارگانیسم های بیماری زا، پس از کلنیزه شدن در سطوح مخاطی و ی نفوذ به بافت اپیتلیال، سبب پاسخ ایمنی میزبان می شوند و باید در مقابل آن دوام بیاورند. پاسخ های ایمنی ذاتی سبب تولید گونه های مولکولی جهش زا مثل گونه ها فعال اکسیژن (ROS) و گونه های فعال نیتروژن (RNS) می شود که به وسیله ی سلول های اپیتلیال، نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها در یک انفجار تنفسی (انفجار اکسیداتیو) تولید می شوند. در این فرآیند، مصرف اکسیژن در نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها افزایش میابد. این اکسیژن، به وسیله ی یک اکسیداز وابسته به NADPH غشایی، به آنیون سوپراکسید (O2-) احیا و وارد فاگوزوم می شود. در افراد مبتلا به بیماری گرانولاماتوس مضمن (CGD) این مکانیسم به درستی عمل نمی کند. در این افراد عفونت های مضمن باکتریایی مثل استافیلوکوکوس و قارچی مثل کاندیدا آلبیکنس ایجاد می شود. در فاگوزوم، سوپراکسیدها به گونه های تخریبی دیگر اکسیژن، نیتروژن و کلرین که سبب آسیب به ماکرومولکول هایی مثل پروتئین ها، DNA و لیپیدها می شوند، تبدیل می گردند. برای مثال، سوپراکسیددیسموتاز، سوپراکسید را به هیدروژن پرواکسید تبدیل می کند که آن نیز به نوبه ی خود، در واکنش فنتون، به رادیکال های هیدروکسیل (OH.) یا به وسیله ی میلوپراکسیداز[1]به هیپوکلروس اسید تبدیل می شود. گذشته از این، گونه های سوپراکسید، با مولکول ضد میکروبی نیتریک اسید واکنش می دهند و اکسیدان بسیار فعال پراکسی نیتریت (ONOO-) را می سازند. مهار نیتریک اسید سنتاز در موش ها، آن ها را نسبت به عفونت های باکتریایی و قارچی مستعد می کند. موش هایی که فاقد فعالیت NADPH-اکسیداز و نیتریک اسید سنتاز هستند، حساسیت بسیار زیادی به عفونت نشان می دهند و معمولا به دلیل رشد بیش از حد باکتری های درونی، می میرند.
هرکدام از این گونه های مولکولی جهش زا، سبب نوع خاصی از آسیب های DNA می شوند. فرآوان ترین انواع آسیب های DNA عبارتند از تغییرات بازها و ایجاد جایگاه های آپوریک یا آپیریمیدینیک. معمولا آنیون های سوپراکسید و نیز هیدروژن پراکسید، با DNA واکنش نمی دهند اما هیپوکلروس اسید سبب کلرینه شدن بازها و ایجاد، برای مثال، 5-کلروسیتوزین می شود. به علاوه، رادیکال های هیدروکسیل، بسیار فعال هستند و طیفی از نوکلئوبازهای اکسید شده، مثل 5-هیدروکسی سیتوزین ایجاد می کنند. نیتریک اکسید سبب ایجاد آمین های نوع اول روی بازهای DNA می شود. پراکسی نیتریت نیز سبب اکسید شدن DNA می شود و ترجیحا با گوانین واکنش می دهد. اغلب این تغییرات از مسیر ترمیم برشی بازی (BER) برطرف می شوند (شکل1).

[1] myeloproxidase


BER


جهش


گلیکوزیلاز


اندونوکلئاز


آلکیلاسیون


ترمیم


اکسیداتیو


اندونوکلئاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ...

ﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ - FAO

ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻏﺬازاد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در دو ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ... ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﭼﺮب و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه ... DNA. ﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي. درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮر ﺷﺪه د. ر آب ﻧﻤﻚ و ﻳﺎ ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ... ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري ﺗﻮﺳﻂ.

بیماریهای تنفسی , بخش ICU , تنفس , اکسیژن در خون ...

برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU روی لینک زیر کلیک کنید… ... علوم انسانی دانلود تحقیق موشک های دوربرد ایران موشک های دوربرد ایران, موشک های دوربرد , موشک های ... علوم پایه مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی BER , جهش ...

لینک مستقیم مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER ...

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی را مشاهده می نمایید. ضرورت ...

خرید دانلود مقاله کامل درباره سيستم DNS|آی ایی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود مقاله کامل درباره سيستم DNS وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید. ادامه مطلب ... دانلود مقاله پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی.

پاورپوینت درس چهارم تاریخ اسلام (1)پایه دهم (حضرت رسول (ص) از ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون , ترمیم ...

دریافت: تحقیق درمورد اسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA|ایی اِی

تعداد صفحات : 13 صفحهاسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA DNA مولكولي است كه ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی.

شوند

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی12 ...

درﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

Sep 23, 2010 -

آلکیلاسیون | مرکز پروژه های دانشجو بیست – 09392761630

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های ... های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان بیوسنتز تری آسیل گلیسرول ها در گیاهان و جلبک ها ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

Nov 11, 2019 -

دریافت دانلود تحقیق کامل درمورد باكتري ها

بعضي، غذاي خود را مي‌سازند و برخي، به غذايي كه توسط جانداران ديگر ساخته شده وابسته اند. ... گروهي از باكتري‌هاي اتوتروف به كمك نور خورشيد غذاسازي مي‌كنند به‌اين گروه ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ... مقاله ترجمه شده با عنوان تولید شبه-ماست سینبیوتیک با استفاده از باکتری های ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای ...

مقاله در باب ستاره ها , تحول و پایداری ستارگان ترجمه شده ...

شما با جستجوی مقاله در باب ستاره ها , تحول و پایداری ستارگان ترجمه شده وارد سایت ما ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی, به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله.

دریافت: تحقیق درمورد اسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA|ایی اِی

تعداد صفحات : 13 صفحهاسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA DNA مولكولي است كه ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی.

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ... شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی مقاله ...

لینک مستقیم مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER ...

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی را مشاهده می نمایید. ضرورت ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ...

مقاله ترجمه شده با عنوان اثر مواجهه با دوده آسفالت بر فعالیتهای ...

Jul 8, 2019 -

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی، به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله. سازوکارهایی برای ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ...

دریافت مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب ...

هم اکنون فایل با موضوع مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل ...

لینک مستقیم مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER ...

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی را مشاهده می نمایید. ضرورت ...

دانلود فایل با عنوان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER ...

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان بیوسنتز تری آسیل گلیسرول ها ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان بیوسنتز تری آسیل گلیسرول ها در گیاهان و جلبک ها ... با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی مقاله ...

علوم پایه – فروشگاه فایل آزداک - پاورپوینت نظریه های کژ رفتاری

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی ۱۲ ...

ﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ - FAO

ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻏﺬازاد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در دو ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ... ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﭼﺮب و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه ... DNA. ﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي. درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮر ﺷﺪه د. ر آب ﻧﻤﻚ و ﻳﺎ ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ... ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري ﺗﻮﺳﻂ.

دریافت مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب ...

هم اکنون فایل با موضوع مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی, به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله.

خرید فایل مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر ...

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی آماده دریافت می باشد.

دانلود مقالات ISI سیتوژنتیک : 338 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره سیتوژنتیک با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس ... 44 کروموزوم موجود در سلول های انسانی را که دو به دو مشابه بوده و به صورت 22 جفت مشاهده ... می شوند)،سندروم های ایجاد شده به دلیل ناهنجاری های ساختاری کروموزوم(مانند ترنس ... integrity; Cytogenetics; Spindle checkpoint; DNA double-stranded break;.

پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ...

پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 ... مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری ...

لینک مستقیم مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER ...

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی را مشاهده می نمایید. ضرورت ...

پاورپوینت متفاوت آشنایی با سبک‌های بازی‌های رایانه‌ای بازی‌های ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون , ترمیم ...

جهش Archives - ترا یونی

پاورپوینت با موضوع گونه زايي ژنتيكي ... دانلود پاورپوینت جهش و مواد جهش زا ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری ...

اصول انبار داری, تحقیق در مورد اصول انبار داری, دانلود تحقیق ...

علوم پایه مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

12 صفحه فایل pdf مقاله مروری با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی، به همراه 19 صفحه فایل ورد ترجمه مقاله. سازوکارهایی برای ...

صفحه 4610 از 6599 - مرجع دانلود فایل - فایل وی

Dec 7, 2018 -

مقاله ترجمه شده با عنوان اثر مواجهه با دوده آسفالت بر فعالیتهای ...

Jul 8, 2019 -

پاورپوینت,درس,چهاردهم,فارسی,پایه,نهم:,پیدای,پنهان-پاورپوینت ...

علوم پایه مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی BER , جهش , گلیکوزیلاز , اندونوکلئاز , آلکیلاسیون ...

درﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

Sep 23, 2010 -

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

Dec 7, 2018 -

تحقیق فتح الاسلام – view - lawyer

Dec 18, 2018 -

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی 12 صفحه فایل pdf ... مقاله مروری ترجمه شده با عنوان مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری زای انسانی. مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در ...

صفحه 4610 از 6599 - مرجع دانلود فایل - فایل وی

Dec 7, 2018 -

عنوان: تحقیق درمورد اسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA

هم اکنون فایل با مشخصه ی فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی ... هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق درمورد اسيد دي اكسي ريبونوكلئديك يا DNA وارد وب شده اید ... در انسانها تمام DNA در داخل 46 مولكول مجزا موسوم به كروموزوم قرار مي گيرد . ... مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری ...

دانلود حل تمرین شیمی کوانتومی ایرا لواین ویرایش 7 | sri | 9755

از گشت تو سایت های مختلف برای پیدا کردن فایل دانلود حل تمرین شیمی ... ۷۶۷۱ مقاله مروری ترجمه شده با عنوان ضرورت BER: تعمیر آسیب DNA در باکتری های بیماری ...پاورپوینت با موضوع \" كارآفرینی \"

پاورپوينت با عنوان تاریخچه بیهوشی

جزوه+فیلم آموزشی\"انرژی مکانیکی در حضور و عدم حضور نیروهای مقاوم\"(فصل دوم فیزیک10-فصل چهارم فیزیک2)

فرمول تهیه محلول فراری دهنده پشهنقشه های GIS منطقه 1 تهران